STATUT
„FUNDACJI ZOO WROCŁAW – DODO”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja ZOO Wrocław – Dodo”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez ZOO Wrocław sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
  przy ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000350789, zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Kamilę Kamińską w Kancelarii Notarialnej Agata Romanowicz, Kamila Kamińska, Tomasz Kalinowski spółka cywilna we Wrocławiu, ul. Rynek nr 60, w dniu 26.04.2016 r., Repertorium A numer 9547/2016, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40 j.t.) oraz postanowień niniejszego statutu.
 2. Fundacja może używać nazwy skróconej „Fundacja Dodo”.
 3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§ 2

 1. Fundacja ma osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw środowiska.

§ 3

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest Wrocław.
 2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Fundacja może:
  1) tworzyć oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa w kraju i za granicą;
  2) tworzyć i przystępować do spółek handlowych lub uczestniczyć w fundacjach.

§ 5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest ochrona zwierząt, szczególnie w zakresie wspierania ochrony gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem, w Polsce i na świecie, w środowiskach ich naturalnego występowania oraz w hodowli zachowawczej.

§ 7

Fundacja realizuje swój cel poprzez:

1) przygotowywanie i prowadzenie programów/projektów tematycznych w zakresie realizacji celu określonego w § 6;
2) wspieranie działań na rzecz ochrony gatunków ginących i zagrożonych wyginięciem;
3) współpracę i wspieranie działalności innych osób i instytucji zbieżnej z celem określonym w § 6;
4) wspieranie finansowe i merytoryczne hodowli zachowawczej ex situ gatunków zwierząt ginących i zagrożonych wyginięciem;
5) działalność edukacyjną, doradczą i wydawniczą;
6) działalność naukową, promocyjną i badawczą.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), z czego 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) jest przeznaczone na działalność gospodarczą oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 9

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem

§ 10

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
  1) darowizn, spadków, zapisów;
  2) dotacji oraz subwencji;
  3) dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
  4) dochodów z majątku Fundacji;
  5) odsetek bankowych;
  6) z działalności gospodarczej
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na jej działalność statutową.

§ 11

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i formach służących realizacji jej celów statutowych.
 2. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
  1) 47.19.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach;
  2) 58.11.Z – Wydawanie książek
  3) 58.14.Z – Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
  4) 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza
  5) 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  6) 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  7) 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
  8) 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych
  9) 59.20.Z – Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  10) 74.20.Z – Działalność fotograficzna
  11) 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  12) 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
  13) 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
  14) 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  15) 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych
  16) 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
  17) 47.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
  18) 71.11.Z – Działalność w zakresie architektury
  19) 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
  20) 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
  3. Działalność wymagającą odpowiedniego zgłoszenia Fundacja podejmie dopiero po dokonaniu stosownych czynności.

§ 12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celu Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

§ 13

Fundacja nie może:

1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań swoim majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej “osobami bliskimi”,
2) przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego Fundacji,
4) dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji
2) Zarząd Fundacji

 

Rada Fundacji

§ 15

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiąco – kontrolnym Fundacji.
 2. Rada Fundacji stanowi organ kolegialny, odrębny od Zarządu Fundacji i nie podlegający Zarządowi Fundacji.
 3. Rada Fundacji składa się z trzech do pięciu członków, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, powoływanych na czas nieokreślony.
 4. Członkami Rady Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów – udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu, w tym koszty podróży.
 7. Członków Rady Fundacji powołuje i odwołuje Fundator, w imieniu którego działają osoby umocowane do jego reprezentacji, zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki.
 8. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1) odwołania,
  2) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Zarządowi Fundacji,
  3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w ust. 4 niniejszego paragrafu
  4) utraty chociażby częściowo zdolności do czynności prawnych,
  5) śmierci członka Rady Fundacji.
 9. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji.
 10. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
 11. Każdy z członków Rady Fundacji dysponuje jednym głosem.

§ 16

 1. Posiedzenia Rady Fundacji są zwoływane w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej dwóch członków Rady Fundacji lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Fundacji posiedzenia Rady Fundacji zwołuje i przewodniczy im upoważniony przez Przewodniczącego Rady Fundacji inny członek Rady Fundacji.
 3. Posiedzenie Rady Fundacji na wniosek osób określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 4. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków, w razie równej liczby głosów decyduje głos prowadzącego posiedzenie, z zastrzeżeniem § 19 ust. 6, § 23 ust. 3 oraz § 25 Statutu.
 5. O posiedzeniu Rady Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady e-mailowo lub pisemnie, co najmniej 7 dni przed planowanym posiedzeniem.
 6. Posiedzenie Rady Fundacji jest ważne jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
 7. Posiedzenia Rady Fundacji prowadzi jej Przewodniczący lub członek Rady Fundacji wybrany przez obecnych na posiedzeniu pozostałych członków Rady Fundacji.
 8. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane bez odbycia posiedzenia w drodze głosowania pisemnego, o ile żaden z jej członków nie zgłosi sprzeciwu co do takiej formy głosowania.

§ 17

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

1) uchwalenie jej Regulaminu,
2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu Fundacji;
3) podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu Fundacji i ustalanie
ich wynagrodzenia;
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych budżetów i planów działania;
5) ocena pracy Zarządu Fundacji, rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznego sprawozdania Zarządu Fundacji z działalności Fundacji, rocznych sprawozdań finansowych oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium;
6) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji;
7) wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji;
8) nadzór nad działalnością Fundacji;
9) podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją;
10) podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu majątku zlikwidowanej Fundacji;
11) podejmowanie decyzji w sprawie zmian statutu Fundacji;
12) wyrażanie zgody na każdą czynność Zarządu mającą za przedmiot rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej jednorazowo 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), za wyjątkiem czynności przewidzianych w zatwierdzonym budżecie i planach działania, o których mowa w pkt 4) niniejszego paragrafu

§ 18

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

1) żądania od Zarządu Fundacji lub poszczególnych jego członków przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji, jak również złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień;
2) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 19

 1. Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech osób, w tym Prezesa Zarządu, powoływanych przez Radę Fundacji. Liczbę członków Zarządu Fundacji w granicach określonych w zdaniu pierwszym określa każdorazowo Rada Fundacji.
 2. Członkowie Zarządu Fundacji powoływani są na 4 – letnią kadencję.
 3. Mandat członka Zarządu Fundacji wygasa z dniem odbycia się posiedzenia Rady Fundacji, zatwierdzającego roczne sprawozdanie finansowe, za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu Fundacji.
 4. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 5. Członkami Zarządu Fundacji nie mogą być osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Zarząd Fundacji w całości lub jego poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady Fundacji.
 7. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku:
  1) odwołania,
  2) pisemnej rezygnacji z członkostwa złożonej Fundatorowi,
  3) skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w ust. 5 niniejszego paragrafu,
  4) utraty chociażby częściowo zdolności do czynności prawnych,
  5) śmierci członka Zarządu Fundacji.

§ 20

 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy, w szczególności:
  1) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
  2) realizacja celów statutowych;
  3) opracowywanie na rok następny rocznych planów działania Fundacji oraz rocznych budżetów;
  4) opracowywanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz rocznych sprawozdań finansowych;
  5) sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji;
  6) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia;
  7) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz;
  8) powoływanie oddziałów, zakładów, filii i przedstawicielstw Fundacji;
  9) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji;
  10) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną fundacją oraz likwidacji Fundacji,
  11) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów.
 3. Budżety i plany, o których mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego paragrafu Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do dnia 30 listopada każdego poprzedniego roku, za wyjątkiem pierwszego budżetu który Zarząd opracowuje i przedstawia Radzie Fundacji do zatwierdzenia w terminie do 3 miesięcy od zarejestrowania Fundacji.
 4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Fundacji.
 5. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Fundacji. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w zdaniu pierwszym, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Fundacji, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu Fundacji.
 6. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
 7. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu Fundacji, a w razie jego nieobecności każdy z pozostałych członków Zarządu Fundacji.
 8. O posiedzeniu Zarządu Fundacji muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu Fundacji e-mailowo lub pisemnie, co najmniej 7 dni przed planowanym spotkaniem.
 9. Posiedzenie Zarządu Fundacji jest ważne jeżeli wszyscy członkowie zostali powiadomieni o miejscu, terminie i porządku obrad.
 10. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 11. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały i żaden z jego członków nie zgłosił sprzeciwu co do takiej formy głosowania.
 12. Zarząd Fundacji co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji oraz roczne sprawozdanie finansowe.
 13. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać w stosunku pracy lub być zatrudnieni na podstawie innego stosunku prawnego. Czynności z członkami Zarządu Fundacji wykonuje pełnomocnik powołany uchwałą Rady Fundacji.

§ 21

Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach uprawnieni są Prezes Zarządu Fundacji – jednoosobowo lub dwóch pozostałych członków Zarządu Fundacji łącznie.

 

ZMIANA STATUTU

§ 22

Zmian w Statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

POŁĄCZENIE Z INNĄ FUNDACJĄ

§ 23

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji. bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania

 

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 24

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.

§ 25

Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 26

Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.