Polityka Prywatności

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Fundację Zoo Wrocław – Dodo.

 

Fundacja Zoo Wrocław – Dodo, będąca właścicielem portalu www.fundacjadodo.pl przywiązuje szczególną wagę do ochrony danych osobowych oraz zgodności ich przetwarzania z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), zwanym dalej RODO.

 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych, czyli podmiotem, który decyduje o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, które przekazujesz nam osobiście, drogą mailową, telefoniczną lub pocztową, a także poprzez formularz kontaktowy, jak również w związku z dokonywaniem wpłat darowizn na konto bankowe, jest Fundacja ZOO Wrocław „DODO”, adres: ul. Wróblewskiego 1-5, 51-618 Wrocław (dalej „Fundacja Dodo”).

 

Jaki są cele przetwarzania Twoich danych osobowych przez Fundację Dodo?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do:

  1. przyjęcia i zaksięgowania darowizny dokonanej przez Ciebie w związku z prowadzoną przez Fundację Dodo zbiórką, ewentualnie przekazania Tobie mailowych powiadomień dotyczących zbiórki, którą wsparłeś, oraz wydania Tobie potwierdzenia o dokonaniu darowizny do celów podatkowych,
  2. kontaktowania się z Tobą w celu prowadzenia z Tobą rozmowy telefonicznej, korespondencji mailowej lub pocztowej związanej ze sprawami dotyczącymi prowadzonej przez Fundację Dodo działalności, np. w celu odpowiadania na Twoje zapytania czy w celu podejmowania działań zmierzających do zawarcia stosownych umów, porozumień, czynienia ustaleń dotyczących współpracy,
  3. przyjęcia informacji o osobach, które przekazały Fundacji Dodo 1,5% podatku,
  4. przekazywania Tobie subskrybowanego newslettera;
  5. zapisywania danych w plikach cookies.

 

Ad 1 DAROWIZNY

Zakres danych: w przypadku dokonania przez Ciebie darowizny Fundacja Dodo będzie miała dostęp do Twoich danych osobowych powiązanych z dokonaną przez Ciebie darowizną i wskazanych w przelewie, mogą to być takie dane jak: nazwa firmy, imię i nazwisko, numer rachunku bankowego, adres pocztowy, adres email, telefon.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe dokonanie przez Ciebie darowizny we wskazany wyżej sposób.

Podstawa prawna: przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i zaksięgować dokonaną przez Ciebie darowiznę oraz wypełnić ciążące na Fundacji Dodo obowiązki prawne, wynikające w szczególności z przepisów ustawy o rachunkowości oraz przepisów ustaw podatkowych. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b) i c).

Powiadomienia emailowe, obejmujące informacje o wsparciu przez Ciebie danej zbiórki (podziękowanie) oraz informacje dotyczące zbiórki, którą wsparłeś, przekazujemy na podstawie Twojej zgody, jeżeli ją udzielisz. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. a).

Potwierdzenia otrzymanych darowizn Fundacja Dodo przesyła darczyńcom, na ich życzenie, aby umożliwić im odliczenie dokonanej darowizny od dochodu, zgodnie z przepisami podatkowymi.

Okresy przechowywania danych:

Dane osobowe objęte dowodami rachunkowymi i księgowymi są przechowywane przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości i ustaw podatkowych. Dane przetwarzane w celu przekazywania powiadomień emaliowych będziemy przetwarzać przez czas trwania zbiórki, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na ich przetwarzanie.

 

Ad 2 KONTAKTOWANIE SIĘ W CELACH ZWIĄZANYCH ZE SPRAWAMI DOTYCZĄCYMI PROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ DODO DZIAŁALNOŚCI

Zakres danych: dane niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu, w zależności od tego w jaki sposób się z Tobą kontaktujemy będą to takie dane jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, telefon, adres email, adres pocztowy. Jeżeli rozmowy obejmują ustalenia mające na celu zawarcie z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń dodatkowo będziemy przetwarzać dane wymagane przy tego rodzaju czynności tj. NIP, regon, numer KRS.

Podanie przez Ciebie danych osobowych wskazanych wyżej jest dobrowolne, lecz bez ich podania nie będzie możliwe ani skontaktowanie się z Tobą ani zawarcie z Tobą umowy.

Podstawa prawna: w zakresie przetwarzania danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie (poprzez formularz, email, telefon, pocztę) podstawą przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f. Twoje dane będą̨ przetwarzane nie dłużej, niż̇ jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, chyba, że wiadomości zawierają treść istotną dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, wówczas wybrane wiadomości będziemy przechowywać do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

W zakresie przetwarzania danych w celu zawarcia z Tobą umowy, porozumienia lub poczynienia innych wiążących dla obu stron ustaleń podstawą będzie konieczność podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. b). Twoje dane będą̨ przetwarzane przez czas trwania umów i rozliczeń po ich zakończeniu a następnie przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych, w przypadku konieczności przetwarzania danych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami do czasu wygaśnięcia tych roszczeń.

 

Ad 3 PRZEKAZANIE 1,5 % PODATKU

Otrzymujemy od właściwego organu podatkowego Twoje dane, jeśli przekazałeś nam kwotę 1,5% należnego podatku i zaznaczyłeś w formularzu PIT zgodę na przekazanie nam swoich danych osobowych. Jeśli nie chcesz, żebyśmy przetwarzali Twoje dane, nie wyrażaj zgody na ich przekazywanie przy rozliczeniu podatku.

Zakres danych: imię i nazwisko, adres, inne dane kontaktowe (np. email, nr tel.), wysokość przekazanej kwoty podatku, dane współmałżonka (w przypadku wspólnego rozliczania podatku), inne dodatkowe informacje zamieszczone w rubryce formularza PIT dotyczącej 1,5% (np. cel szczegółowy).

Podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora polegający, m.in. na przesłaniu podziękowań dla darczyńców. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f).

Okres przechowywania danych: Ponieważ dane te są zawarte w dokumentach podatkowych, przechowujemy je przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin zapłaty podatku.

 

Ad 4 NEWSLETTER

Zakres danych: adres email, numer IP, a także informacje o aktywności subskrybenta newslettera Fundacji Dodo, tzn. data zapisania się na newslettera, informacje o otrzymanych przez subskrybenta newsletterach, otwarciu przez subskrybenta newslettera oraz o kliknięciu przez niego w link zamieszczony w newsletterze.

Podanie przez Ciebie adresu email jest dobrowolne, ale jego niepodanie uniemożliwia dopisanie się do listy subskrybentów naszego newslettera.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Aby tego dokonać należy wysłać e-mail o tytule „REZYGNACJA” na adres dodo@fundacjadodo.pl

Podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przekazywaniu Tobie newslettera Fundacji Dodo, zawierającego informacje o aktualnych wydarzeniach związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością oraz analizie czy newsletter spełnia Twoje oczekiwania, np. czy skorzystałeś z zamieszczonych w nim linków. RODO: zob. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Okres przechowywania danych: do czasu Twojej rezygnacji z otrzymywania newslettera Fundacji Dodo lub zakończenia wydawania przez Fundację Dodo tego newslettera.

 

Ad 5 COOKIES

Na stronach portalu fundacjadodo.pl wykorzystujemy pliki tekstowe określane mianem plików cookies.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości podstron do preferencji użytkownika, optymalizacji korzystania ze strony internetowej oraz w celach statystycznych, aby pomóc nam w dostosowywaniu struktury, funkcjonalności i zawartości serwisu. Są one zapisywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Strona www.fundacjadodo.pl nie wymaga akceptacji ciasteczek, jednak ich akceptacja pozwoli w pełni korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu.

W każdej chwili możesz zmienić w swojej przeglądarce ustawienia dotyczące plików cookies, w tym również je zablokować, niemniej w takim przypadku nie gwarantujemy poprawnego działania serwisu. Sposób blokowania lub kasowania tych plików różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej.

 

Jakie masz uprawnienia wobec Fundacji Dodo w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wobec Ciebie wszystkich praw wynikających z RODO, tj. zawsze masz prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest zgoda, a także prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Fundację Dodo Twoich danych osobowych do organu nadzorczego (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), natomiast w uzasadnionych przypadkach określonych w RODO przysługuje Ci prawo do usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

W związku z tym, iż prowadzenie działalności przez Fundację Dodo wymaga korzystania z usług wyspecjalizowanych podmiotów Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom świadczącym takie usługi na rzecz Fundacji Dodo tj. usługi IT, usługi księgowo płacowe, prawne, audytowi, bankowe, hostingowi, pocztowe, kurierskie. Podmioty te, o ile przetwarzają Twoje dane osobowe na nasze zlecenie, działają na podstawie zawartych z nami umów powierzenia i na równi z Fundacją Dodo są zobowiązane do ochrony Twoich danych osobowych.

Twoje dane udostępniamy także w niezbędnym zakresie pracownikom i współpracownikom Fundacji Dodo oraz jej wolontariuszom.

W sytuacjach tego wymagających i w oparciu o odpowiednie przepisy, możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym.

 

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.